• slide1
 • slide3
 • slide2
caritas

Caritas

Nasz Ca­ri­tas wspie­ra dzia­łal­ność pa­ra­fal­nej Świe­tli­cy Spo­cjo­te­ra­peu­tycz­nej, wspo­ma­ga lu­dzi po­trze­bu­ją­cych po­przez m.in. za­kup le­ków, opa­łu i wy­da­wa­nie żyw­no­ści. W ra­mach tej po­mo­cy, do­star­cza­my codziennie do szko­ły droż­dżów­ki, któ­re wy­da­wa­ne są dzie­ciom. W cza­sie wa­ka­cji i fe­rii zi­mo­wych or­ga­ni­zu­je­my wy­ciecz­ki dla dzieci.

hospicjum

Hospicjum

Cele ja­kie sta­wia so­bie Py­sko­wic­kie Ho­spi­cjum to po­pra­wa ja­ko­ści ży­cia pa­cjen­tów z cięż­ką cho­ro­bą. Sta­ra­my się za­pew­nić po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa cho­rym, jak i ich ro­dzi­nom. Umoż­li­wia­my nie­ule­czal­nie cho­rym i umie­ra­ją­cym prze­by­wa­nie w domu, w gro­nie naj­bliż­szych, po­przez ogra­ni­cze­nie do mi­ni­mum po­trze­by ho­spi­ta­li­za­cji.

motylek

Świetlica

Ce­­lem Świe­­tli­­cy jest za­­pe­w­nie­­nie opie­­ki wy­­cho­­wa­w­czej, two­­rze­­nie wa­­ru­n­ków do na­­u­ki i po­­mo­­cy w wy­­ró­w­ny­­wa­­niu tru­d­no­­­ści w na­­u­ce oraz roz­­wi­­ja­­nie za­­i­n­te­­re­­so­­wań na­szych wy­­cho­­wa­n­ków, ale ta­k­że za­­pe­w­nie­­nie im po­­czu­­cia bez­­pie­­cze­ń­stwa. Świe­­tli­­ca po­­ma­­ga dzie­­ciom w na­uce i pro­­wa­­dzi wy­­cho­­wy­­wa­­nie na za­­sa­­dach mo­­ra­l­no­­­ści chrze­­­ści­­ja­ń­skiej.

dreamtrip

Dream Trip

Wy­pra­wa bę­dzie mia­ła cha­rak­ter szta­fe­ty. „Ni­ni­wa Team”” pro­wa­dzo­na przez o Ma­niu­rę je­dzie na Sy­be­rię (ok.8000 km)) i wra­ca 18 lip­ca, a my wy­ru­sza­my nie­co wcze­śniej dla­te­go po­sta­no­wi­li­śmy po­łą­czyć te przed­się­wzię­cia we wspól­ną eks­pe­dy­cję. Po­je­dzie­my w in­ten­cji wia­ry w Pol­sce. Ra­zem przez 3,5 mie­sią­ca po­ko­na­my 12000 km.

16-04-2014
Życzenia Wielkanocne

„ Wszędzie tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla się z miłością ku temu, kto jest w potrzebie, tam i dziś zmartwychwstaje Chrystus” Jan Paweł II    Wielkanoc, to...

czytaj
16-04-2014
Słowo na Niedzielę - 20.04.2014

Nad trudem człowieka nad zachwytem i tęsknotąNad wszystkimi naszymi drogamiRozpostarł Pan niebo jak ogromne namiotyInnego domu nie mamy Jesteśmy Boży CyganieJesteśmy wieczni pielgrzymiTęsknotą gnani Boży CyganieBezdomni, ale szczęśliwi Znamienne jest Boże słowo,...

czytaj
16-04-2014
Słowo na Niedzielę - 13.04.2014

"Przybili gwoźdźmi stopy boseGdy chciał nauczyć ich miłościWięc nadal miast miłości niosąKrzyż zdrady, kłamstwa i podłości..."                                                            Zbigniew Książek Kto Go ukrzyżował? Faryzeusze. Żądni władzy mądrale, którzy wszystko robili "z troski", "w imię...

czytaj
16-04-2014
Plan adoracji Najśw. Sakramentu

PLAN ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU przy Bożym Grobie – Wielka Sobota   9.30 - 10.30  Żywy Różaniec 10.30 - 11.30  Sikorskiego i Nad Wodą 11.30 - 12.30  Czeremchy, Jesionowa, Jaworowa, Orzechowa, Wierzbowa, Czechowicka, Platanowa...

czytaj
16-04-2014
Sakrament Pokuty w Wielkim Tygodniu

                                        DZIECI   Wielka Środa                             godz. 16.00                                         DOROŚLI   Wielki Poniedziałek                     godz.– 16.00 – 18.00 Wielki Wtorek   godz.– 16.00 – 22.00 Wielka Środa godz.– 16.00 – 21.00 Wielki Czwartek godz.–   7.30 –   8.30 i 15.00 – 18.00 Wielki Piątek godz.–   7.30 – 10.00...

czytaj
03-03-2014
Wielki Post i Nabożeństwa Wielkopostne

WIELKI POST U progu kolejnego Wielkiego Postu trzeba sobie uświadomić stan własnej duszy własną małość i grzeszność. Nie poprzestawajmy na posypaniu głowy popiołem.   Jak będzie upływał nam ten czas Wielkiego Postu?...

czytaj
24-11-2013
Podsumowanie Roku Wiary

"Podnosisz mnie", czyli kilka słów o tym, jak działa Bóg Kiedy rok temu papież Benedykt XVI zainaugurował Rok Wiary, zapewnie mało kto miał choćby blade pojęcie o tym, jak będziemy go...

czytaj
 1. Niedziele i Święta
 2. Dni powszednie
 3. Spowiedź
niedziela i święta
8.00 9.30 11.00 16.00
pon wt śr czw pt sob
18.00 7.00 18.00 7.00 18.00 18.00
czwartek msza szkolna o 16.00
w tygodniu sobota
pół godziny przed Mszą Świętą 17.00
 1. Kancelaria
 2. Adres
 3. Pogoda
poniedziałek wtorek piątek
16.00 - 17.30 8.00 - 10.00 16.00 - 17.30

Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach

ul. Kolejowa 10, 44-120 Pyskowice

tel. +48 32 233 91 34

Mgła

12°C

Pyskowice

Mgła

 • 23 Kwiecień 2014

  Scattered Thunderstorms 21°C 9°C

 • 24 Kwiecień 2014

  PM Showers 22°C 12°C