• slide1
 • slide3
 • slide2
caritas

Caritas

Nasz Ca­ri­tas wspie­ra dzia­łal­ność pa­ra­fal­nej Świe­tli­cy Spo­cjo­te­ra­peu­tycz­nej, wspo­ma­ga lu­dzi po­trze­bu­ją­cych po­przez m.in. za­kup le­ków, opa­łu i wy­da­wa­nie żyw­no­ści. W ra­mach tej po­mo­cy, do­star­cza­my codziennie do szko­ły droż­dżów­ki, któ­re wy­da­wa­ne są dzie­ciom. W cza­sie wa­ka­cji i fe­rii zi­mo­wych or­ga­ni­zu­je­my wy­ciecz­ki dla dzieci.

hospicjum

Hospicjum

Cele ja­kie sta­wia so­bie Py­sko­wic­kie Ho­spi­cjum to po­pra­wa ja­ko­ści ży­cia pa­cjen­tów z cięż­ką cho­ro­bą. Sta­ra­my się za­pew­nić po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa cho­rym, jak i ich ro­dzi­nom. Umoż­li­wia­my nie­ule­czal­nie cho­rym i umie­ra­ją­cym prze­by­wa­nie w domu, w gro­nie naj­bliż­szych, po­przez ogra­ni­cze­nie do mi­ni­mum po­trze­by ho­spi­ta­li­za­cji.

motylek

Świetlica

Ce­­lem Świe­­tli­­cy jest za­­pe­w­nie­­nie opie­­ki wy­­cho­­wa­w­czej, two­­rze­­nie wa­­ru­n­ków do na­­u­ki i po­­mo­­cy w wy­­ró­w­ny­­wa­­niu tru­d­no­­­ści w na­­u­ce oraz roz­­wi­­ja­­nie za­­i­n­te­­re­­so­­wań na­szych wy­­cho­­wa­n­ków, ale ta­k­że za­­pe­w­nie­­nie im po­­czu­­cia bez­­pie­­cze­ń­stwa. Świe­­tli­­ca po­­ma­­ga dzie­­ciom w na­uce i pro­­wa­­dzi wy­­cho­­wy­­wa­­nie na za­­sa­­dach mo­­ra­l­no­­­ści chrze­­­ści­­ja­ń­skiej.

Bałkańska Pętla

Bałkańska Pętla

W ramach akcji „Together – jedź z nami", razem z innymi grupami rowerowymi będziemy pedałować w intencji „Pokoju na Świecie". Przejedziemy przez dotknięte niedawną wojną Bałkany, a symbolicznie dotrzemy do Stambułu. W drogę powrotną, (w zależności od warunków) wybierzemy się przez niespokojną dzisiaj Ukrainę.

13-09-2014
Słowo na Niedzielę - 14.09.2014

"Tak bowiem Bóg umiłował świat..." Zawsze zdumiewała mnie opowieść o Izraelitach, którzy odległość ok. 400 kilometrów przemierzali 40 lat. Dlaczego? Co ich spowolniło do tego stopnia, że poruszali się z prędkością...

czytaj
24-11-2013
Podsumowanie Roku Wiary

"Podnosisz mnie", czyli kilka słów o tym, jak działa Bóg Kiedy rok temu papież Benedykt XVI zainaugurował Rok Wiary, zapewnie mało kto miał choćby blade pojęcie o tym, jak będziemy go...

czytaj
 1. Niedziele i Święta
 2. Dni powszednie
 3. Spowiedź
niedziela i święta
8.00 9.30 11.00 16.00
pon wt śr czw pt sob
18.00 7.00 18.00 7.00 18.00 18.00
czwartek msza szkolna o 16.00
w tygodniu sobota
pół godziny przed Mszą Świętą 17.00
 1. Kancelaria
 2. Adres
 3. Pogoda
poniedziałek wtorek piątek
16.00 - 17.30 8.00 - 10.00 16.00 - 17.30

Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach

ul. Kolejowa 10, 44-120 Pyskowice

tel. +48 32 233 91 34

Light Rain Shower

11°C

Pyskowice

Light Rain Shower

 • 22 Wrzesień 2014

  Śnieżyca 14°C 8°C

 • 23 Wrzesień 2014

  Śnieżyca 12°C 3°C