Chrzest

Rodzice powinni zapisać dziecko w Kancelarii parafialnej.

NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

 1. wyciąg aktu urodzenia z U.S.C.
 2. jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną chrztu w naszym kościele proszeni są o przyniesienie zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii
 3. zaświadczenie od rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych)

Na rodziców Chrzestnych należy wybrać tych, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i w swoim środowisku są dobrymi apostołami Chrystusa (katolikami praktykującymi)

Jakie warunki należy spełniać aby zostać chrzestnym dziecka:

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (opiekunów)
 • jest katolikiem
 • ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek przeszkody kanonicznej)
 • nie jest ojcem ani matką dziecka (osoby przyjmującej chrzest)

Drodzy Rodzice Chrzestni:

Przyjmujecie na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

Podając do chrztu świętego dziecko, rodzicie je do życia Bożego. Przyjmujecie obowiązek dawania dziecku - chrześniakowi przykładu życia religijnego, oraz troski o jego wykształcenie i wychowanie katolickie. Dowodem Waszej dojrzałości religijnej jest spowiedź i Komunia Św. w intencji dziecka - chrześniaka, oraz metryka ślubu, lub świadectwo z katechizacji, lub indeks uczestniczenia, czy ukończenia katechizacji.

Bierzmowanie

Termin Sakramentu bierzmowania ustala w każdym roku biskup diecezjalny.

Bezpośrednie przygotowanie kandydatów rozpoczyna się na początku roku szkolnego trzeciej klasy gimnazjum, choć należy pamiętać że w rzeczywistości trwa ono przez cały okres nauki w gimnazjum. Odpowiedzialnym za przygotowanie bierzmowania jest ks. Adam Jasiurkowski

Spotkania kandydatów do bierzmowania (klasa III) odbywają się w poniedziałek o godz. 19.00

Wymagania stawiane kandydatom:

 • systematyczny udział w katechezie szkolnej!
 • comiesięczna spowiedź
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii
 • pozytywna ocena z egzaminu do bierzmowania
 • okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

Wymagania dla świadków bierzmowania:

 • ukończone 16 lat życia
 • przyjęty sakrament bierzmowania
 • życie zgodne z chrześcijańską wiarą

Komunia Św

Sakrament Komunii Świętej udzielany jest w święto Zesłania Ducha Świętego.

W naszej parafii przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę w szkole, a także uczestnictwo w mszy szkolnej. Dobrze byłoby gdyby dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w nabożeństwach, jakie odbywają się w ciągu roku tj. Majowe, Różaniec, Droga Krzyżowa.  

Rodzice uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w kościele. Terminy spotkań ogłaszane są na niedzielnych Mszach Świętych.

Pokuta

Do sakramentu pokuty można przystąpić pół godziny przed każdą mszą św. oraz w każda sobotę od godz. 17.00

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI

Konieczne jest, by każdy przystępujący do tego sakramentu, przygotował się przez wypełnienie wszystkich warunków dobrej spowiedzi.

 1. Rachunek sumienia Istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i dobra, które człowiek uczynił od momentu ostatniej spowiedzi. Jakie pojawiają się dzisiaj błędy w tej materii, które później mają swoje dalsze skutki?
  Rachunek sumienia to nie jest rachunek z książeczki – pytania w książeczce, takie czy inne, są tylko i wyłącznie pewną formą pomocy, ale nie są całością. Jeżeli ktoś weźmie tę książkę, to okaże się, że np. są tam pytania, które go kompletnie nie dotyczą, albo nie ma pytań, które powinny być. Dlaczego? Z prostej przyczyny – życie człowieka jest o wiele bogatsze, a niżeli to, co mamy zawarte w tych pytaniach. Dlatego pytania te mają charakter pomocniczy a nie wyczerpują rachunku sumienia w 100%. Jeżeli ograniczamy się tylko do pytań z książeczki, to jest to pewna sytuacja minimalizacji, która potem ma odbicie w kolejnych aktach sakramentu pokuty.

 2. Żal za grzechy Podobnie jak pierwszy warunek, żal za grzechy nie polega na przeczytaniu kilku strof z książeczki. To nie jest żal. Tekst w książeczce to jest tylko pewna forma pomocy, by ten żal wzbudzić, ale istotą nie jest przeczytanie tekstu. Żal rodzi się przede wszystkim wtedy, kiedy mamy dobrze przeprowadzony rachunek sumienia, kiedy dochodzimy do świadomości grzechu, więcej, do świadomości, że to ja jestem winny i z tej świadomości rodzi się poczucie winy a jednocześnie żalu.

 3. Mocne postanowienie poprawy Warunek trzeci – mocne postanowienie poprawy – jest naturalną konsekwencją rachunku sumienia i żalu za grzechy, dlatego też postanowienie poprawy musi spełniać kilka zasadniczych warunków. Musi ono być:
  • Realne – możliwe do wykonania.

  • Proporcjonalne w stosunku do winy.

  • Konkretne – z jednego, konkretnego grzechu i nad nim skupiamy uwagę jeśli chodzi o pracę nad sobą, a dopiero później, poradzimy sobie z danym grzechem w sposób przynajmniej wystarczający, bierzemy się za następne. I jest tutaj zasada, jeśli nie ma grzechów ciężkich, są same grzechy lekkie, to rozpoczynamy od tego grzechu, który się najczęściej pojawia, lub od grzechu, który w swoim skutku wywołuje największe szkody.

 4. Szczera spowiedź Dopiero jak wypełnisz poprzednie warunki, wyznaj szczerze swoje grzechy. Spowiednika możesz oszukać, ale Pana Boga i siebie samego NIE. I tego bądź świadom, ze zatajając jakiś grzech czynisz całą spowiedź świętokradzką, nieważną. Jeżeli masz odwagę grzeszyć, to miej odwagę przyznać się do tego.

 5. Zadośćuczynienie To chyba warunek o którym najczęściej zapominamy. A przecież żądamy sprawiedliwości dla siebie. A zadośćuczynienie jest wypełnieniem sprawiedliwości wobec bliźniego, którego skrzywdziłeś. Rozgrzeszenie, które otrzymujesz jest ważne dopiero wtedy, kiedy wypełnione zostaną wszystkie te warunki.

Ślub

W kancelarii

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej narzeczonych (w zasadzie panny młodej) na trzy miesiące przed ślubem i składają dokumenty:

 • metryka chrztu (ważna 3 miesiące),
 • świadectwo bierzmowania,
 • świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej bądź gimnazjum i ostatnie ze szkoły średniej,
 • dokument o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej lub indeks z nauki katolickiej,
 • zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty z USC (jeśli jest to ślub konkordatowy)
 • w przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka.